Blog

עצות כלליות לקורס פסיכומטרי

לפני שניגשים לבחינה הפסיכומטרית כדאי לדעת שישנה חשיבות מיוחדת לאופן שבה ניגשים ללימוד. גם אנשים שעברו בחיים לא מעט סוגים של בחינות לא נתקלו, במרבית המקרים, בבחינה הדומה במבנה ובאופי לזה של בחינת המיון הזאת למוסדות להשכלה גבוהה. כדי להצליח בבחינה כדאי לעשות שימוש באסטרטגיות שונות של למידה, בין אם בוחרים בלימוד במסגרת קבוצה ובין […]

הקלות בקורס הפסיכומטרי

אחת המטרות המרכזיות של הבחינה הפסיכומטרית הינה לאפשר לכל המועמדים ללימודים גבוהים להימדד על פי מדד אחיד. מדד זה של כישורים ויכולת אישיים, שמנוטרל מממדים של מצב סוציו אקונומי, נגישות לטכנולוגיות משופרות, נגישות לבתי ספר טובים וגורמים נוספים, אמור להתקבל על ידי פיתוח מבחן שנבנה על ידי אנשי מקצוע שדואגים לאובייקטיביות, הוגנות ומהימנות. כדי להביא […]